רפאלי רפי – משרד עורכי דין

לייעוץ משפטי מקצועי, הוגן ואמין - פנו אלינו

  צו למניעת הטרדה מאיימת

  צו למניעת הטרדה מאיימת הינו צו הניתן בחסות בית המשפט לשם מניעת הטרדה של אדם מטריד במקרים בהם אדם מטריד, מאיים /או פוגע בגופם של אנשים אחרים. חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001 הינו חוק אשר תפקידו להגן על כל אדם מפני הטרדות ו/או איומים אשר עשויים לפגוע בשגרת חייו, בפרטיותו ובגופו.

  עושים סדר: מה היא הטרדה מאיימת?

  אנו מניחים שיצא לכם לשמוע לא מעט פעמים את הביטוי "הטרדה מאיימת" אך יחד עם זאת אתם לא בטוחים שאתם יודעים בדיוק מה זה אומר. המונח "הטרדה מאיימת" הוגדר בצורה מסודרת בחוק בסעיף 2א לחוק למניעת הטרדה מאיימת.

  "הטרדה מאיימת היא הטרדתו של אדם בידי אדם אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו, בנסיבות הנותנות בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של אדם או כי הוא עלול לפגוע בגופו" (חוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001 2א.)

  מבלי לגרוע מההוראות בסעיף שציינו (2א) אנו למדים כי הטרדה מאיימת יכולה להיות גם אחד מן המקרים הבאים:

  • הטרדה הנעשית בבילוש ו/או דרך התחקות אחר מעשיו ותנועותיו של אדם
  • פגיעה בפרטיות אדם בכל דרך אפשרית
  • דרך נקיטת איומים בפגיעה באותו אדם, בקרובים לו ו/או במאיים עצמו
  • פגיעה בחירותו, פרטיותו ושלוות חייו אשר יגיעו כתוצאה מיצירת קשר בעל פה, בכתב ו/או בכל אמצעי אחר
  • פגיעה ברכושו, בשמו הטוב ו/או בחופש התנועה שלו

   

  מה הוא צו למניעת הטרדה מאיימת?

  צו למניעת הטרדה מאיימת הינו צו אשר ניתן מטעם בית המשפט לאחר בקשת אחד הצדדים במקרים בו אותו צד הרגיש מאוים, מוטרד ושחירותו נפגעת כתוצאה מאחד מן הסעיפים וההגדרות בחוק. במסגרת הצו אנו רואים מגוון רחב של איסורים שונים המוטלים על הצד המטריד – החל מהרחקה פיזית ממקום מגוריו של אותו אדם, מן מקום העבודה שלהם, מן הרכב של אותו אדם (גם בהנחה ומדובר ברכב משותף) ואף במקרים מסוימים גם איסור נשיאת נשק במקרה ואותו אדם בעל רישיון לאחזקת נשק.

  לפי תיקון מספר 2 תשע"א – 2010 אנו למדים על הוראות הצו. צו מניעת הטרדה מאיימת יאסור על הפוגע לעשות את אלה, כולם או מקצתם ויכול שיסויג בתנאים:

  • להטריד את הנפגע בכל דרך אפשרית
  • לאיים על הנפגע, על גופו ועל הקרובים לו
  • לבצע פעילויות בלשניות אחר הנפגע – מארבים, התחקות אחר התנועות שלו ומעשיו ו/או פגיעה בפרטיות שלו בכל דרך כזו או אחרת
  • ליצור קשר עם הנפגע בעל פה, בכתב ו/או בכל אמצעי אחר
  • להימצא במרחק אשר יקבע מראש מן דירתו, רכבו ומקום העבודה של אותו אדם
  • לא יוכל לשאת ו/או להחזיק נשק גם בהנחה ומדובר בנשק אשר ניתן לו מטעם המדינה ו/או מטעם רשות ביטחונית כזו או אחרת

  בית המשפט ימסור לגורמים הבאים הודעה על מתן הצו: פקיד הרישוי כהגדרתו בחוק כלי הירייה, משטרת ישראל, צבא הגנה לישראל ורשויות הביטחון.

  "מה הוא תוקפו של צו למניעת הטרדה מאיימת?"

  אנו למדים כי החוק מגביל את תוקפו של צו מניעת הטרדה מאיימת לכ-180 ימים (שישה חודשים). כמו כן בית המשפט רשאי להאריך את תוקפו של הצו בהנחה והתקופה הכוללת לא תעלה על שנה. יחד עם זאת כבר ראינו תקדימים עם השנים בהם כתוצאה מנימוקים מיוחדים האריכו את תוקפו של הצו לתקופה של כ – 24 חודשים. (חוק מניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001, סעיף 6; תקופת תוקף)

  באילו מקרים אנו נוכל להגיש בקשה לצו למניעת הטרדה מאיימת?

  אנשים רבים תוהים מתי הלכה למעשה הם יכולים להגיש בקשה לצו למניעת הטרדה מאיימת אנו למדים כי ניתן להגיש את הבקשה במקרים בהם האדם המטריד מתנהג בצורה המוגדרת בחוק – כמו כן במקרים בהם נשקפת סכנה לאדם – לפרטיות שלו, לגופו ואף כשעולה חשש כשהאדם המטריד עלול לבצע עבירות מין. כמו כן ניתן להגיש בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת ברגעים בהם סמוך להגשת הבקשה האדם המטריד פגע בגופו של אדם אחר.

  בין המקרים בהם נוכל להגיש בקשה לצו למניעת הטרדה מאיימת אנו רואים:

  • בסיס סביר על סמך התנהגות – ברגעים בהם יהיה חשש סביר על בסיס התנהגות כי אותו אדם מהווה סכנה גופנית לאדם אחר ו/או במצבים בהם קיים חשד כי אותו אדם עלול לבצע עבירות מין. גם צילום אדם, כוון מצלמות לרכושו, נקישות רועשות או דפיקות חזקות על קירות ביתו, שחרור כלב גדול ליד אדם החושש מכלבים, חסימת דרך או מעבר יחשבו להטרדה מאיימת
  • עבירות מין וגוף – ברגעים בהם בוצעו עבירות מין וגוף נוכל להגיש בקשה לצו למניעת הטרדה מאיימת.
  • פגיעה באדם אחר – בהנחה וסמוך לפני הגשת הבקשה מי שכנגדו אנו מתבקשים להוציא את הצו ביצע פגיעה בגופו של אדם אחר ו/או ביצע עבירות מין באדם אחר נוכל להגיש כנגדו צו למניעת הטרדה מאיימת.

  מה ההבדל בין צו למניעת הטרדה מאיימת לבין צו הגנה(צו הרחקה)?

  ניתן להגיד כי מדובר בשני צווים מבלבלים. צו הגנה(אשר מכנים אותו גם צו הרחקה) הינו צו אשר דומה במהות אל צו למניעת הטרדה מאיימת אך יחד עם זאת צו הגנה מתייחס בהגדרתו אל חוק אחר והינו החוק למניעת אלימות במשפחה, תנש"א-1991. מטרתו של צו הגנה הינו להגן על נפגעים מהטרדות ואיומים בתוך המשפחה, אלו יכולים להיות בני זוג, בני זוג לשעבר ובני משפחה אחרים. חשוב לציין כי ההליך לרוב יהיה הליך כמעט זהה אך יתקיים בבית המשפט לענייני משפחה. יחד עם זאת אנו למדים כי במקרים אלו ניתן לבקש במקביל גם צו הגנה וגם צו למניעת הטרדה מאיימת. במקרים בהם לא מדובר בבן משפחה נוכל להגיש אך ורק בגין צו למניעת הטרדה מאיימת.

  מה זה צו הדדי?

  כאשר אנחנו מדברים על צו הדדי אנו מדברים על צו אשר כלל האיסורים הנמצאים והחלים באותו צו חלים על שני הצדדים – המטריד ומבקש הצו בהתאמה.

  דין אזרחי ו/או פלילי?

  אנשים רבים תוהים האם פניה אל ערכאות בתי המשפט יהיו כחלק מהליך אזרחי או שמא יהיו חלק מהליך פלילי כוללני. חשוב לציין כי המסגרת הינה מסגרת אזרחית ולא פלילית, בית המשפט שידון בבקשה זו יהיה בית משפט שלום אזרחי תחת סעד אזרחי. יחד עם זאת חשוב לציין כי הפרה של צו למניעת הטרדה מאיימת הינה עבירה פלילית לכל דבר ועניין – מה שיכול להפוך את הדין מדין אזרחי לדין פלילי במהרה.

  הפרת צו על ידי המטריד – מה הן הסנקציות?

  החוק למניעת הטרדה מאיימת מגדיר כי הפרת צו הינה עילה להגשת תלונה במשטרה בגין הפרת הוראה חוקית (סעיף 287, ב). הלכה למעשה חוק העונשין קובע עד 48 חודשי מאסר (כ – 4 שנות מאסר) לאדם שיפר צו זה. יחד עם זאת אנו למדים כי על המבקש להוכיח מספר דברים טרם פנייה אל ערכאות משפטיות ופליליות:

  • בוצעה לפחות הטרדה מאיימת אחת על המתלונן
  • לפי כל הנסיבות אנו יכולים להסיק כי המטריד עלול להטריד שוב ו/או לפגוע בחירותו, פרטיותו ואף גופו של המוטרד

  גובה אגרה – הגשת בקשה צו למניעת הטרדה מאיימת

  הלכה למעשה כאשר אנחנו מדברים על הגשת בקשה ל-צו למניעת הטרדה מאיימת הרי שאין אגרה כלל. סעיף 20 (30) לתקנות בית המשפט פוטר לחלוטין מתשלום אגרה במקרה זה, כל זאת על מנת להנגיש את הסעד גם אל אוכלוסיות חלשות, מודרות ומוחלשות.

  החשיבות בפנייה אל עורך דין המתמחה בתחום

  הליך בקשה לצו למניעת הטרדה מאיימת איננו הליך פשוט וטומן בחובו לא מעט אתגרים ושלבים. אמנם חשוב לציין כי ניתן להגיש את הבקשה באופן עצמאי, אך איננו ממליצים לעשות זאת כלל. הליך זה יכלול בתוכו מספר דיונים בבית המשפט ואין מן הנמנע שהצד "המאיים" יעבוד ללא לאות על מנת להשיג לו ייצוג איכותני בדמות עורך דין. אנו רואים חשיבות בעבודה עם עורך דין המתמחה בתחום אשר ילווה אותנו לאורך כל הייצוג. ייצוג מקצועי אל מול עורך דין המתמחה בתחום יעזור לנו לשרת את האינטרסים שלנו בצורה הטובה ביותר, תוך כדי שאנחנו למדים על כל התרחישים האפשריים ונוקטים את הפעולות הנכונות ביותר לשם הגעה אל התוצאה הרצויה.

  הגשת צו למניעת הטרדה מאיימת יחד עם עו"ד רפי רפאלי

  משרד עורכי דין ונוטריון רפי רפאלי הינו משרד המתמחה בבתים משותפים וסכסוכי שכנים לרבות צווי הרחקה והטרדה מאיימת. במרוצת השנים פעל המשרד ללא לאות על מנת לשרת את האינטרסים של הלקוחות שלו ולשמש להם כעוגן רגשי לאורך כל הליך הייצוג. המשרד מבין את המורכבות והרגישויות בהגשת צו זה ויעשה כל שביכולתו על מנת לאפשר לכם חיים שקטים ורגועים ללא כל בעיות.

  אנו מזמינים אתכם להצטרף אל חוג לקוחותינו,

  משרד עורכי דין ונוטריון רפי רפאלי.

   

  לייעוץ משפטי מקצועי, הוגן ואמין - פנו אלינו

   חברות שיווק וקידום
   להתחלת שיחה
   לשיחת יעוץ ללא התחייבות
   היי כאן רפי
   למתי תרצה לתאם שיחת ייעוץ טלפוני ללא התחייבות